Forpligtelser

 • Tino Hansons Service rådgivning/vejledning kan ikke erstatte projektering, udført af uvildige rådgivningsfirmaer og fagfolk, hvorfor Tino Hansons Service ikke påtager sig noget rådgivningsansvar.
 • Omkring kemi- og graffitiafrensningsopgaver tages særligt forbehold for påvirkning af overfladematerialer, misfarvninger osv.
 • Afrensning af graffiti er en kemisk/mekanisk kombination, og et vist slid på overfladen må påregnes, særligt ved porøse overflader, malede overflader, puds, mursten og svage fuger.
 • Tino Hansons Service kan IKKE drages til ansvar for skader, der kan forekomme ved udførelse af graffitiafrensning på bygningen. Eller for skader, der sker på udenom stående ting, samt på f.eks. cykler, knallerter der står bag ved døre og porte.
 • Tino Hansons Service er således ikke ansvarlig for evt. følgeskader, misfarvninger eller afskalninger ved afrensning.
 • Tino Hansons Service foretager naturligvis så vidt muligt en skånsom afrensning tilpasset overfladens stand.
 • Tino Hansons Service´s garantiforpligtelser ingen.
 • Tino Hansons Service er kun ansvarlig for person eller tingskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl, mangler eller forsømmelse begået af Tino Hansons Service, eller andre denne er ansvarlig for.
 • Tino Hansons Service er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.
 • Tino Hansons Service er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Tino Hansons Service måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Tino Hansons Service skadesløs i samme omfang som Tino Hansons Service er begrænset efter de ovenfor anførte.
  Med mindre andet er anført, er alle priser i DKK ekskl. moms, netto kontant.
 • Reklamation skal ske skriftligt og senest 4 dage fra varens/ydelsens modtagelse.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist der måtte opstå kan kun indbringes for Sø- og Handelsretten i København og med anvendelse af dansk ret.

Få et uforpligtende tilbud


  Øvrige ydelser